اکنون دل من شکسته و خسته است....| ویکی پدیا فارسی

اکنون دل من شکسته و خسته است....

 

ما چون دو دريچه روبروي هم
آگاه زهر بگو مگوي هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آينده
عمر آينه بهشت، اما…آه
بيش از شب و روز تير و دي كوتاه 
اكنون دل من شكسته و خسته ست 
زيرا يكي از دريچه ها بسته ست 
نه مهر فسون، نه ماه جادو كرد 
نفرين به سفر، كه هر چه كرد او كرد
 
مهدی اخوان ثالث